STATUT

                 OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W KAMPINOSIE

 

                                                            Rozdział 1

        POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, której organem tworzącym jest Rada Gminy Kampinos.

2. Statut określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

4. Nadzór nad merytoryczna działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz.567),
 4. Ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm. ),
 5. Ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz966 ze zm. ),
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. ),
 7. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135  ze zm. ),
 8. Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm. ),
 9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 124 ze zm. ),
 10. Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm. ),
 11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm. ),
 12. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm. ),
 13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz.          885 ze zm.),
 14. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.330 ze  zm.),
 15. Uchwał Rady Gminy Kampinos i zarządzeń Wójta,
 16. Niniejszego Statutu.

 

Rozdział 2

                     NAZWA SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 3. 1.Pełna nazwa jednostki brzmi:  Ośrodek Pomocy Społecznej.

2.Ośrodek używa pieczęci   podłużnej z nazwą Ośrodka,  numerem telefonu i  numerem NIP.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2A.

§ 5. Obszarem działania Ośrodka  jest  teren Gminy Kampinos.

 

                                                Rozdział 3

                                CELE  I  ZADANIA  OŚRODKA

 § 6. Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności  oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodkowi, Uchwał Rady Gminy, zarządzeń lub upoważnień Wójta oraz umów i porozumień.                                               

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek  należy w szczególności:

 1. ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Kampinos,
 2. aktywizacja, integracja, edukacja osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych               w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów i projektów będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty problemy i potrzeby,
 3. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 4. przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,
 5. prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych,
 6. aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym,
 7. koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,
 8. prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnym,
 9. prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,
 10. prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,
 11. ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz ich wypłata,
 12. ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zstępczej,
 14. organizowanie i rozliczanie prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 15. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 8. Ośrodek  może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

§ 9. Ośrodek przy wykonywaniu zadań współdziała z:

1) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,

2) organami wymiaru sprawiedliwości,

3) innymi ośrodkami pomocy społecznej,

4) domami pomocy społecznej,

5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

6) Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami.

 

                                                          Rozdział 4.

                                   ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA

§ 10. 1.Dla zabezpieczenia wykonalności zadań, o których mowa w § 7 w Ośrodku  tworzy się samodzielne stanowiska pracy.

2. Ilość stanowisk pracy określa Kierownik Ośrodka w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i plan finansowy zatwierdzony w Uchwale Rady Gminy  na dany rok.

§ 11. Organizację pracy i zależności pomiędzy stanowiskami pracy w Ośrodku określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Kierownika podlegający zatwierdzeniu przez  Wójta Gminy.

§ 12. 1.Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest kierownik. Kieruje on Ośrodkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

 3. Wójt Gminy sprawuje rolę  zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.

§ 13. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka, w tym organizowanie i nadzorowanie

     pracy podległych pracowników,

2.  wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników,

3. składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków

    majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka,

4.  wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych

    w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5. składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.

§ 14. 1.Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej regulują odrębne przepisy.

2. Wójt, na wniosek Kierownika Ośrodka określa oraz zatwierdza wymiar etatów i stanowisk niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Ośrodka.

3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników Ośrodka określa Kierownik Ośrodka.

 

                                                    Rozdział 5.

                             GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 15. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2. Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu wojewódzkiego i środków finansowych  z budżetu Gminy Kampinos określonych w uchwale budżetowej .

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone  w obowiązujących przepisach.                                                  

                                                           Rozdział 6.                

                                            POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 § 16. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 775

Utworzono dnia: 14.10.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut